Vermogensbeheer en beloningsbeleid

Stichting Kitty is als ANBI-stichting verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling.

Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting Kitty zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij vergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele aantoonbaar gemaakte onkosten. Er worden geen vacatiegelden betaald! De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting.

Doelstelling is om de inkomsten van de stichting zo veel als mogelijk direct in te zetten voor onderzoek, om te voorkomen dat de stichting de beschikking krijgt over een te groot vermogen.

Aan het einde van het boekjaar (van 1 januari tot 31 december) worden door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans en een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld.

Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.

Als blijkt dat Stichting Kitty haar doelen heeft bereikt kan de stichting worden opgeheven. Zij is dan verplicht om volgens de statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteed. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald.

Bekijk hier het Jaarverslag 2020